Novela zákona o hospodaření energií

Návrh zákona měnící zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 20. 2. 2019. Po zpracování pozměňovacích návrhů, schválení návrhu sněmovnou a Senátem a podpisu prezidentem byl schválený zákon dne 20. 12. 2019 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů, ve které byl dne 10. 1. 2020 vyhlášen v částce 2 pod číslem 3/2020 Sb.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 1/2020.

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), byla nezbytná zejména proto, že tento zákon nedostatečně transponoval směrnice a hrozil tzv. infringement, tj. řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie č. 2016/2131, ve kterém hrozí žaloba a uložení pokuty Soudním dvorem EU. Novela zákona o hospodaření energií má tedy za cíl uvést do souladu českou a evropskou úpravu v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Směrnice 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (směrnice o štítkování), směrnice 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (směrnice o energetické náročnosti budov) a směrnice 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (směrnice o energetické účinnosti) tvoří základní rámec EU pro zvyšování energetické účinnosti. Zákon o hospodaření energií je tedy základem pro zvyšování energetické účinnosti a splnění závazků v této oblasti.

Nový přístup zahrnuje veškeré oblasti nakládání s energií určitého subjektu, tedy nejen spotřebu energie, ale energetické hospodářství jako celek. Energetický specialista na základě vstupní analýzy rozhodne, v jakých ucelených částech energetického hospodářství je příležitost pro zlepšení energetické účinnosti, a navrhne pro ně opatření ke zvýšení energetické účinnosti, respektující požadavky na ekonomickou efektivnost a dopad na životní prostředí

Udělování oprávnění energetických specialistů se rozšířilo i pro právnické osoby, aby byly podmínky k vykonávání činností energetického specialisty stanoveny stejně. Činnosti energetického specialisty může vykonávat i osoba usazená v jiném členském státě EU, je-li držitelem opevnění v dané zemi a je-li toto oprávnění uznáno MPO.

Mění se i podoba státního programu na podporu úspor energie, který navazuje původní úspěšný Program EFEKT. Program je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření zejména v oblasti konečné spotřeby energie, zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a větší využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.*

JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.

Zdroj:

Sněmovní tisk 413 Novela z. o hospodaření energií – EU. Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=413

Obrázky:

Nový přístup zahrnuje nejen spotřebu energie, ale energetické hospodářství jako celek. Foto archiv/Energie21

Udělování oprávnění energetických specialistů se rozšířilo i pro právnické osoby. Foto archiv/Energie21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *