Šance pro další rozvoj čisté energetiky

Vláda schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Komora OZE vítá nová rámcová pravidla, která přinesou rozvoj čisté energetiky konečně i v Česku. Obává se ale dopadu nerovného přístupu k současným provozovatelům, který podkopává důvěru zájemců o budoucí projekty v čisté energetice. Novela zákona může ukončit stagnaci výroby čisté elektřiny také i podle sdružení Hnutí Duha.

Komora OZE vítá a podporuje zejména hlavní ambici novely: znovunastartovat růst čisté energetiky. Projednaná novela totiž definuje, jakým způsobem budou od roku 2021 podpořeny nové projekty obnovitelných zdrojů. Aktuální návrh počítá s uplatněním provozní podpory formou aukčního či zeleného bonusu. Smyslem tohoto mechanismu je zajištění maximální efektivity vložených prostředků státní podpory. Návrh dále předpokládá, že vláda každý rok bude určovat objem nových projektů, pro které bude připravena podpora. Zástupci Komory OZE přivítali rovněž návrh definice a pravidel provozování takzvaných obnovitelných společenství (komunitní energetika).
„Česko je významným světovým výrobcem biomasových tepláren, vodních elektráren, tepelných čerpadel nebo chytrého řízení. Další firmy vyvíjejí a vyrábějí komponenty pro větrné elektrárny či fotovoltaiky. Průmyslová výroba na sebe váže projekční činnosti, instalace, údržbu a servis, to všechno jsou perspektivní pracovní místa i příležitosti pro podnikatele v regionech. Vláda těmto firmám chytře a v pravý čas otevírá i český trh.” uvedl Jan Habart, místopředseda Komory OZE.
Návrh zákona zavádí také finanční podporu biometanu. Ta umožní stávajícím bioplynovým stanicím vyrábět z bioplynu nejen elektřinu a teplo, ale také obnovitelný “zemní plyn” a přispět tak k dekarbonizaci plynárenství.
Druhým zásadním bodem návrhu novely je způsob, jakým bude posuzována přiměřenost zisku (finanční podpory) stávajících OZE, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2015. Návrh novely předpokládá, že pro posouzení přiměřenosti finanční podpory výrobců čisté energie by mělo být využito porovnání jejich ziskovosti s hodnotou maximální možné ziskovosti, tzv. vnitřního výnosového procenta investic (zkratka IRR), která je uvedeno v návrhu novely. Ten přináší pro různé technologie OZE různé sazby IRR v rozmezí 6,3 a 10,6 %. „Není mi jasná logika návrhu, ale je to velmi nebezpečný precedens pro budoucí rozvoj obnovitelných zdrojů, který vláda touto novelou chce rozjet. My zastupujeme všechny druhy obnovitelných zdrojů a tak jsme logicky proti nerovnému přístupu, který je i v rozporu s použitou metodikou. Správný přístup je měřit všem stejným metrem,” uvedl dál Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů. Novela může být jednou hodnocena jako důležitý milník v rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR. „Velmi důležitý krok, který potřebujeme k modernizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů. Zcela ale záleží, zda vláda bude mít o rozvoj čisté energetiky opravdu zájem a zjednoduší a sjednotí administrativní procesy, kterými obnovitelné zdroji musejí projít a zadruhé, narovná přístup k jednotlivým druhům čisté energetiky. To bude zásadní, aby se nestalo, že formálně sice splní svůj díl odpovědnosti vůči společné energetické politice EU, ale v praxi se nestane nic nebo téměř nic,” dodal Štěpán Chalupa.
Také podle sdružení Hnutí DUHA může novela zákona znamenat ukončení stagnace výroby čisté elektřiny v České republice. Nejdůležitější navrhovanou změnou je zavedení systému finanční podpory pro nové projekty výroby energie z OZE. Pokud bude zákon přijat, mělo by skončit období, kdy u nás – na rozdíl od okolního světa – nedocházelo ke zvyšování výroby elektřiny z OZE. Novela však sama o sobě nezajistí využití velkého potenciálu domácích OZE ani rozvoj obecních a občanských projektů výroby energie.
Vláda novelou zákona o POZE reaguje na své cíle pro OZE do roku 2030, které vychází z klimaticko-energetického plánu ČR. Ty jsou však málo ambiciózní, rezignují na využití domácího potenciálu OZE a ekologické organizace i průmysl je opakovaně kritizovaly.
Předložený návrh také neřeší rozvoj obnovitelných zdrojů vlastněných obcí či komunitou (typicky fotovoltaická elektrárna na střeše školy nebo bytového domu). K tomu je potřeba nastavit vhodné podmínky v připravovaném Novém energetickém zákoně a další novele zákona o POZE zaměřené právě na komunitní energetiku. Pokud nemají být nové solární projekty obcí či energetických komunit (ale ani firem) podpořeny přes navrhovanou provozní podporu, je nezbytné, aby na ně byla vyčleněna dostatečná částka z tzv. Modernizačního fondu, případně dalších programů.
Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje Hnutí Duha, řekl: “Pozdě, ale přece, chtělo by se říct v reakci na dnešní vládní rozhodnutí novelizovat zákon o POZE a obnovit počínaje rokem 2021 provozní podporu pro nové projekty obnovitelných zdrojů. Vadou na kráse je však kromě více než sedmiletého čekání a přetrvávající nejistoty ohledně schválení Poslaneckou sněmovnou i absence podpory pro jeden z nejvýznamnějších tuzemských obnovitelných zdrojů – slunce. Chybí i specifická podpora pro komunitní projekty. Přesto jde z pohledu boje s klimatickými změnami a hledání receptů na podporu české ekonomiky o důležitý a správný krok.”*
Gro (Zdroje: Komora OZE a Hnutí DUHA)
Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *