Kategorie:
Biomasa
Štítky:

Projekt výroby bioetanolu z lignocelulózovej biomasy

Aktuálne sú v sektore dopravy zavedené biopalivá 1. generácie, ktoré v porovnaní s fosílnymi palivami dosahujú úsporu emisií až 70 %. Pokročilé biopalivá 2. generácie zaručujú úspory emisií skleníkových plynov až 90 % a navyše s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy. V tejto súvislosti plánuje slovenská spoločnosť ENVIRAL, a. s., výstavbu moderného závodu na výrobu bioetanolu z lignocelulózy.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2018.

Pokročilé biopalivá získané z lignocelulózovej biomasy, s vysokým podielom celulózy a hemicelulózy, spĺňajú kritériá udržateľnosti. Predstavujú spôsob, akým je možné prispieť k zníženiu emisií z dopravy a splniť ambiciózne klimatické ciele. Preto v súčasnosti v Európe už v mnohých krajinách prebieha príprava projektov realizácie technológií na výrobu bioetanolu z lignocelulózovej fytomasy.

K týmto krajinám sa teraz zaraďuje aj Slovensko, ktoré svojou legislatívou podporuje zavedenie a používanie pokročilých biopalív. Zákon č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stanovuje, že v rámci povinného energetického podielu biopalív je povinné uvádzať na trh iba pohonné látky s obsahom biopalív v stanovenej referenčnej hodnote. Od roku 2019 zavádza povinný podiel pokročilých biopalív na úrovni 0,1 %, ktorý bude postupne stúpať až na 0,75 % v roku 2030.

S víziou naplniť ciele, ktoré Európska únia zakotvila v legislatíve na zníženie emisií v sektore dopravy, a zavedenie pokročilých palív, začala slovenská spoločnosť ENVIRAL, a. s., intenzívne plánovať investíciu do výstavby závodu produkujúceho pokročilé biopalivo – druhogeneračný lignocelulózový bioetanol.

Spoločnosť ENVIRAL spustila už v roku 2007 bezodpadovú výrobu bioetanolu ako prvý komerčný producent na Slovensku. Popri ročnej produkcii 157 tisíc m3 konvenčného bioetanolu, vyprodukuje aj 108 tisíc ton kvalitného krmiva z kukuričných výpalkov. Nová prevádzka, produkujúca pokročilý etanol, naviaže na výrobu prvogeneračného bioetanolu a efektívne využitie skúseností z dlhoročnej tradície vo výrobe liehu, ako aj existujúcej infraštruktúry v závode.

Výroba zabezpečí významné pokrytie dopytu na trhu s pokročilými biopalivami, ktoré bude potrebné od roku 2020 primiešavať k fosílnym palivám na základe návrhu legislatívy smernice RED II (Renewable Energy Directive) a v rámci plnenia Európskej emisnej politiky.

Samotná výroba je náročný proces, ktorý vyžaduje najmodernejšie technológie na rozklad hemicelulózy a celulózy a následné získanie etanolu.

Nová prevádzka bude spracovávať ako hlavnú lignocelulózovú surovinu pšeničnú slamu, avšak používaným vstupným materiálom v tomto procese môže byť aj kukuričné kôrovie.

Petra Ondrejíčková, R&D, DSR, ENVIRAL, a. s.

Obrázky:

Výrobné prevádzky ENVIRAL v Leopoldove. Foto archív/Envien Group

Plánovaná výstavba výroby lignocelulózového (2G) etanolu a existujúce prevádzky v areáli ENVIRAL. Zdroj: Google maps

Technológia výroby lignocelulózového bioetanolu. Zdroj: ENVIRAL

Vstupná surovina a výsledné produkty výroby lignocelulózového bioetanolu. Foto archív/ Envien Group

 

Komentáře ke článku 1

  • Andrej Pažitný

    Pre účely citácie do svojej práce by som potreboval čísla strán, na ktorých je uvedený článok „Projekt výroby bioetanolu z lignocelulózovej biomasy“. Prosím teda poslať číslo úvodnej a poslednej strany. VĎAKA, Pažitný

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *