Filtr

Budoucnost bioplynu

V aktuálním říjnovém čísle je větší prostor věnován zkušenostem z provozu bioplynových stanic a možnostem jejich další výstavby v České republice. Perspektiva se zdá být zřejmá: Bioplyn je obnovitelný zdroj energie s neutrální bilancí oxidů uhlíku. Zemědělské bioplynové stanice zlepšují ekonomiku zemědělcům, bioplyn z komunálních odpadů přináší prospěch obcím. Navíc...

Kategorie: Nezařazené

Savoniusov rotor a jeho využitie v zástavbe

Využívanie veternej energie je možné praktizovať aj v domácich podmienkach, nie len výstavbou veľkých veterných fariem. Savoniusov rotor je ideálnou možnosťou využitia veterného zariadenia, ktoré je nenáročné na zhotovenie a pracuje spoľahlivo. Jeho výkon je síce malý ale všestranne využiteľný. Charakter jeho konštrukcie zabezpečuje jeho plynulú funkčnosť aj pri nízkych...

Kategorie: Nezařazené

Vývojové trendy větrných elektráren

Směr, kterým se ubírá vývoj větrných elektráren (VtE), je dán především snahou o maximální využití energie větru, kterou má jednotlivá větrná turbína k dispozici a z toho plynoucí schopností turbíny ekonomicky vyrábět energii i z větru, který byl dříve považován za nedostatečný k tomuto účelu.

Kategorie: Nezařazené

Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je charakteristická vlastnost každé krajiny. Mezi základní prameny právní úpravy ochrany krajinného rázu patří Evropská úmluva o krajině (Florencie, 20. října 2000), Úmluva o světovém kulturním a přírodním dědictví (Paříž, 16. listopadu 1972) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie: Nezařazené

Další příležitost také pro zemědělce

Využívání obnovitelných zdrojů energie je velkou příležitostí pro naše zemědělce jak diverzifikovat své podnikání a zajistit si dlouhodobý stabilní příjem. Na možnosti a podmínky uplatnění fotovoltaiky v zemědělství jsme se zeptali viceprezidenta Agrární komory ČR a představitele firmy Farmtec Ing. Bohumila Belady. ...

Kategorie: Nezařazené

Obsah 5/09

Rozhovor Další příležitost také pro zemědělce                          Výstavbu bioplynových stanic začíná brzdit možnost připojení                     Biomasa Energetické plodiny chrání půdu                         Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady                       Studie vytápění obce palivem z biomasy                                 Přibyl silnější bratr                               Reportáž Obecní kotelně slouží nový štěpkovač                                  Bioplynové stanice                                          Provozní problém vyřešila kvalitní technologie                              Výroba bioplynu pomáhá zemědělské prvovýrobě                             Zkušební provoz...

Kategorie: Nezařazené

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla

Výchozí situace České republiky v oblasti využití a rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) je poměrně dobrá. Zdroje KVET a centralizované zásobování teplem mají v ČR dlouholetou tradici, jsou dostupné technologie a existuje dostatek provozních zkušeností i know-how pro přípravu a realizaci nových projektů.

Kategorie: Nezařazené

Pěstování topolů pro energetické účely – 3

Topol patří mezi perspektivní dřeviny pro energetické účely. Cílem pěstování na plantážích je produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. V prvních dvou pokračováních článku se autor zabýval založení plantáže a výsadbou topolů a popsal ochranu a ošetřování porostu. V poslední části popisuje sklizeň a navazující zpracování.

Kategorie: Nezařazené