Filtr

Energetické využitie rastlinnej biomasy 1 – Chemické zloženie a technológie

Biomasou rozumieme organický materiál, ktorý vzniká biologickou cestou. Je obnoviteľný a predstavuje zdroj energie, ktorý je z hľadiska uhlíka neutrálny: Na syntézu biomasy sa spotrebováva oxid uhličitý z atmosféry a po jej spálení vzniknutý oxid uhličitý sa vracia do atmosféry. Preto hľadáme nové možnosti jej energetického a iného vyuižitia, například...

Kategorie: Nezařazené

Vodní elektrárny z hlediska správce vodního toku a povodí

Vodní elektrárna je efektivní obnovitelný zdroj energie. Její parametry však závisí na přírodních a dalších podmínkách v dané lokalitě. Energetická vodní díla jsou často víceúčelová a kromě výroby elektřiny slouží k ochraně proti povodním, k odběrům vody pro průmysl a závlahy, k vodní dopravě, rybolovu, rekreaci apod. V provozu vodní...

Kategorie: Nezařazené

Krbová topidla na dřevní biomasu

Kotel na biomasu (pelety, dřevní štěpku, kusové dřevo) je zdrojem tepla zejména pro centrální vytápění většího rodinného domu, velkého bytu či jiného podobného objektu. K vytápění menšího domu či bytu, nebo jen jednotlivých místnosti, jsou určeny krby s krbovými vložkami nebo krbová kamna. Vhodným palivem je kusové dřevo a dřevní...

Kategorie: Nezařazené

Bez energetického využití odpadů se neobejdeme

V prosinci loňského roku uspořádal poradenská firma EKIS Bučovice třetí ročník semináře o technologiích pro energetickém využití odpadů (EVO) pyrolýzou a zplyňováním. Seminář tematicky navázal na dvě předchozí akce, zaměřené na energetické využití biomasy a odpadů zplyňováním. Program i obsah všech příspěvků jsou v soupise realizovaných akcí na adresa www.energis24.cz....

Kategorie: Nezařazené

Obsah 2/11

Rozhovor  Rozhoduje se o podílu biomasy na výrobě tepla Reportáž Při rekultivaci krajiny se uplatní i energetický šťovík Obnovitelné zdroje Připojování zdrojů k elektrizační soustavě Biomasa Energetické využitie rastlinnej biomasy - 1 Kompost je cenným zdrojem bioenergie Krbová topidla na dřevní biomasu Bioplynové stanice Výstavba bioplynových stanic má zatím podporu...

Kategorie: Nezařazené

Biopaliva mají budoucnost pokud nezhorší využití půdy

V Evropské unii i ve světě probíhá diskuze o další budoucnosti motorových biopaliv. Evropská komise by do poloviny letošního roku měla vydat zprávu, v níž zhodnotí nebezpečí vedlejších dopadů produkce biopaliv na změny ve využití půdy a navrhne cesty, jak tyto dopady omezit. Současně vstupuje na mezinárodní úrovni v platnost...

Kategorie: Nezařazené

Fotovoltaika nabízí nové možnosti

V posledních několika letech přibývá instalovaný výkon fotovoltaických elektráren ve světě tempem přesahujícím 30 % ročně. Tento trend přispěl k rozvoji fotovoltaického průmyslu, zrychlení aplikace vědeckých poznatků do praxe i k novým směrům vědeckého výzkumu v oblasti přeměny slunečního záření na elektřinu. ...

Kategorie: Nezařazené