Filtr

Podpory energetické biomasy v gesci Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR se snaží přistupovat k podporám energetické biomasy koncepčně. Produkce a využívání energetické biomasy jsou tak podporovány několika cestami. Důležitým aspektem přitom zůstává sledování indikativních cílů EU pro obnovitelné zdroje energie. Česká republika jako člen EU se přitom musí řídit legislativou EU. Ta například nedovoluje subvenční duplicitu. MZe...

Kategorie: Nezařazené

Posuzování vlivů na životní prostředí a rozvoj větrné energetiky

Zdlouhavost procesu EIA (Environmental Impact Assessment) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bývá předmětem kritiky odborníků a bývá jí přisuzován nepříznivý vliv na dynamiku rozvoje větrné energetiky. Toto téma je stále aktuální a zaslouží si bližší rozbor, zejména z hlediska vlivu postojů veřejnosti, představované dotčenými...

Kategorie: Nezařazené

Tuhá biopaliva z místních zdrojů

Tuhá biopaliva z biomasy jako nosič energie jsou v současné době diskutovaným tématem. Na jedné straně je požadavek náhrady části fosilních paliv touto energií, na straně druhé obava, že podpora pěstování energetických rostlin vede ke zvyšování cen potravinářských komodit.

Kategorie: Nezařazené

Pevná a kapalná biopaliva v souvislostech

Fakta jsou zřejmá: V České republice zatím není dostatečně využíván potenciál výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Podle směrnice Evropské unie roku se u nás mají biopaliva do roku 2020 podílet na spotřebě motorových paliv deseti procenty. A důležitým zdrojem kapalných biopaliv se pravděpodobně stane i biologicky rozložitelný komunální odpad. Další...

Kategorie: Nezařazené

Místo bioplynu vyrábějí pelety ze slámy

Zemědělský podnik Alimex Nezvěstice, a. s., hospodaří asi na pěti tisících hektarech zemědělské půdy. Dvě třetiny z toho je orná půda, zbytek louky. Před třemi lety uvažovali o stavbě bioplynové stanice. Nakonec se ale rozhodli pro výrobu pelet a briket ze slámy....

Kategorie: Nezařazené

Energetické plodiny v zemědělské praxi

Zajišťování energie z obnovitelných zdrojů je dnes již v celosvětovém měřítku všeobecně přijímaná potřeba. Na summitu v Bruselu v roce 2007 bylo rozhodnuto do roku 2020 zajistit dvacet procent výroby energie v Evropské unii právě z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k potenciálu je nutné se věnovat především rozvoji využívání energetické biomasy.

Kategorie: Nezařazené

Emise při spalování biomasy

Rostoucí význam biomasy jako zdroje energie je dán snahou využít všechny dostupné zdroje. Obvykle jde o domácí zdroje, takže produkce a zpracování vytváří nové pracovní příležitosti a podporuje rozvoj podnikání. Spalování biomasy, pokud je náhradou za fosilní paliva, přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů. ...

Kategorie: Nezařazené