Novinky v programu Nová zelená úsporám

Z tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí vyplývá, že Státní fond životního prostředí ČR přijal v programu Nová zelená úsporám za první tři měsíce letošního roku o třetinu více žádostí než ve stejném období v roce 2019 a žádosti přibývaly vysokým tempem i v následujícím období. Aktivity však byly ovlivněny i průběhem pandemie. Poradenská společnost Porsenna, o. p. s., proto přináší aktuální novinky v tomto programu.

Podstatné změny s dopadem na projekty

Změna Vyhlášky o energetické náročnosti budov: stávající vyhláška č. 78/2013 Sb. bude nahrazena vyhláškou č. 264/2020 Sb., která vešla v platnost 5. 6. 2020 a bude účinná od 1. 9. 2020. Hlavním cílem je zefektivnění hodnocení energetické náročnosti budov na základě zkušeností z předchozích let, zvýšení kvality a kredibility zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov (PENB), včetně zvýšení přehlednosti a využitelnosti PENB k energetické optimalizaci budov. Důležité změny ve výsledcích prováděného hodnocení budov:

  1. zvýšení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění (důvodem je zpřesnění výpočetního postupu zahrnutím výměny tepla sáláním mezi konstrukcemi a oblohou) – tato změna ovlivní především plnění podmínek NZÚ v podoblastech B.1 a B.2,
  2. snížení hodnoty neobnovitelné primární energie (důvodem jsou nižší hodnoty Faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie).

Prozatím není jasné, zda a jak budou dotační programy (kromě NZÚ se týkají i jiných programů) na tuto skutečnost reagovat úpravou (zpřísněním) podmínek. Je však jisté, že od 1. 1. 2022 dojde ke zpřísnění požadovaných hodnot neobnovitelné primární energie (u nZEB) v závislosti na hodnotách měrné potřeby tepla na vytápění (zpřísnění požadavků zasáhne především rozlehlé, nekompaktní a nevhodně orientované budovy).
Hlavním hodnotícím kritériem (od 1. 9. 2020 nová podoba grafické části PENB bude hodnota neobnovitelné primární energie (v současnosti hodnota celkové dodané energie).

Doporučení pro další postup

V srpnu a raději ani v září tohoto roku není doporučeno podávat žádost o stavební povolení.
Příklad: žádost o SP bude podána v polovině srpna s PENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., začátek stavebního řízení se však odvíjí ode dne, kdy se stavební úřad tou žádostí začne zabývat, tzn. pokud žádost začne vyřizovat až v září, bude vyžadovat PENB zpracovaný dle nové vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Také v průběhu září nedoporučujeme žádat o stavební povolení z důvodu velmi pravděpodobné dočasné nefunkčnosti výpočetních programů.
V případě již připravených projektů doporučujeme žádosti o finanční podporu v dotačním programu NZÚ podat do konce srpna 2020 (jedná se především o novostavby cílící na zisk finanční podpory z podoblastí B.1 a B.2 – vliv zpřesnění výpočetního postupu viz výše). Kapacity zpracovatelů jsou však již velmi omezeny, jedná se tak skutečně jen o projekty, které jsou připraveny a nepodařilo se je podat dříve například  z důvodu koronakrize apod.
Prozatím není známo, zda bude v případě NZÚ vyhlášeno přechodné období (například do konce roku 2020), ve kterém bude možné podávat žádosti obsahující energetické hodnocení s PENBy podle stávající i nové vyhlášky. Stavební povolení však bude vždy vydáváno na základě legislativy platné v době, kdy se stavební úřad bude k žádosti vyjadřovat (viz doporučení výše).

Kontroly ze strany poskytovatele
Rádi bychom také připomněli, že Státní fond životního prostředí provádí monitorovací kontroly na místě (v objektu) a to v 5 % poskytnutých dotací. Kontroly probíhají relativně přísně, kontroluje se soulad skutečného provedení stavby s projektovou dokumentací, včetně například kontroly rozměrů oken, provedeného zateplení konstrukcí dle projektu, umístění technologie apod.
Také je potřeba zachovat účel užití objektu tj. splňovat definici rodinného domu a skutečně jej užívat k trvalému bydlení (>50 % plochy) a ne například k podnikání.
Kontroly nakonec obvykle proběhnou bez větších důsledků pro příjemce dotace, nicméně bychom měli zdůraznit, že jakékoli změny projektu proti verzi přiložené k žádosti o dotaci komplikují následný proces oprav a dodatečného schvalování – a to jen v případě, že se o nich dozvíme.
V případě provedení změn během realizace stavby bez toho, aniž by byly ověřeny výpočtem a schváleny poskytovatelem dotace, se příjemce zbytečně vystavuje postihu za nedodržení pravidel dotace.

Pokračují bezplatné konzultace

Společnost Porsenna pokračuje v nabídce bezplatných konzultaci, které po předchozím objednání poskytují kvalifikovaní energetičtí poradci. Nové projekty pro vyřízení žádostí však budou ke zpracování přijímat nejdříve od října 2020.
V případě nejistoty konzultujte, prosím, vhodný postup se svým projektantem, případně se obraťte na poradenskou firmu nejlépe prostřednictvím internetové poradny iEKIS: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/polozit-dotaz (vyberte ze seznamu středisek EKIS PRAHA PORSENNA 0050) či e-mailem.

Red (Zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Foto archiv/Rekuperace.cz*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *