Návrh změn v kontrolách překompenzací

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nedávno předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). Navržená novela ZPOZE přináší změny zejména v kontrole překompenzací. Novinky v tomto směru shrnuje následující přehled.

– Vnitřní výnosové procento (IPR): Velmi diskutovaný je návrh změny výše IRR, což je vnitřní výnosové procento investic, na základě kterého se bude prověřovat přiměřenost podpory (překompenzace) u zdrojů uvedených do provozu mezi lety 2006–2015. Podle původního návrhu ZPOZE měla být podpora výroby elektřiny z FVE přiměřená, pokud IRR nepřekročí hodnotu 8,4 %. Tato hodnota IRR je zatím uvedena i v předmětném návrhu novely ZPOZE. Podle informací z MPO by však mělo IRR u solárních elektráren činit pouhých 6,3 %.
– Sektorové šetření: Dodržení hodnot IRR výroben uvedených do provozu v letech 2006–2015 prověří sektorové šetření. To zahájí MPO po uplynutí deseti let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna uvedena do provozu. Zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění MPO zveřejní vždy nejpozději do 30. 6. daného roku.
– Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory: Původně mělo při zjištění rizika překompenzace MPO stanovit omezení podpory prostřednictvím opatření obecné povahy. Nyní však návrh počítá s tím, že pokud se zjistí riziko nadměrné podpory v daném sektoru, Energetický regulační úřad (ERÚ) stanoví cenovým rozhodnutím pro výrobny v daném sektoru novou výkupní cenu nebo zelený bonus tak, aby bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny dosaženo u těchto výroben přiměřené výše IRR.
– Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory: Aktuální návrh novely umožňuje přijmout dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře do 30 dnů ode dne zveřejnění cenového rozhodnutí ERÚ. Toto opatření může spočívat v tom, že se výrobce vzdá práva na podporu od začátku dvanáctého kalendářního roku od uvedení výrobny do provozu. Po zbývající dobu životnosti výrobny pak nebude mít výrobce právo na podporu. V případě souběhu podpory OZE s investiční podporou nebo s jinou provozní podporou může výrobce operátorovi trhu oznámit, že hodlá od začátku dvanáctého roku následujícího po roce, kdy byla výrobna uvedena do provozu, uplatňovat právo na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře.
– Řízení o stanovení individuálních podmínek podpory na žádost výrobce: Zjistí-li šetření riziko nadměrné podpory a ERÚ stanoví novou výši podpory, může výrobce podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory. To se netýká těch výrobců, kteří při sektorovém šetření nepředložili technické a ekonomické údaje o výrobně. Výrobce může v rámci své žádosti žádat o rozhodnutí o tom, že pro elektřinu vyrobenou v jeho výrobně trvá do uplynutí životnosti právo na podporu ve výši stanovené ERÚ podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna uvedena do provozu. Výrobce může žádat případně i o stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po desátém roku následujícím po roce uvedení do provozu, na kterou bude mít výrobce právo na podporu.
– Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední: V případě, že SEI zjistí, že výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou, neoznámil žádné individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory, zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední.
Návrh novely ZPOZE ještě samozřejmě musí být schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, a následně podepsán prezidentem. Po proběhnutí legislativního procesu budou muset být schvalovány prováděcí předpisy k novelizovanému ZPOZE.*
Martin Maňák, Frank Bold Advokáti (plná verze článku zde).
Foto archiv/ČT24

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *