Náročnost aplikace kompostu na bázi digestátu

V rubrice o distribuci se obvykle zabýváme elektřinou, případně plynem. Energie se však distribuuje i prostřednictvím biomasy a nemusí jít jen o palivo. Například při výrobě bioplynu vzniká digestát, který lze jako organické hnojivo aplikovat přímo formou tekutého fugátu či tuhého separátu, nebo nepřímo jako součást kompostu. Část bioenergie se tak vrací zpět do půdy a je důležité vědět za jakou cenu.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2018.

Většina zemědělských surovin je označována jako velkoobjemová, což nesnižuje jejich hodnotu, nicméně znamená i vysokou náročnost dopravních operací. Doprava hraje významnou roli i při aplikaci hnojiv a dalších organických hmot pro zajištění výživy rostlin a zlepšení kvality půdy. V celkových nákladech zde mají největší podíl náklady na práci, energii a provoz strojů. To platí zejména pro organická hnojiva, která mají nižší obsah živin a při aplikaci je nutné přepravit větší množství balastního materiálu, hlavně vody.

Významným organickým hnojivem je i kompost na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a biologicky rozložitelných odpadů. Z energetického hlediska dochází aplikací organických hnojiv k úspoře za náročnou výrobu minerálních hnojiv. V rámci polních pokusů bylo realizováno měření provozních a energetických parametrů aplikace kompostu na ornou půdu a trvalé travní porosty (TTP).

Hmotnost dopravované suroviny na TTP se pohybovala v rozmezí 5,58–8,11 t. Přepravní vzdálenost 3–3,2 km v závislosti na trase zvolené obsluhou. Aplikovaná dávka závisela na hmotnosti aplikovaného kompostu, rychlosti pojezdu a pracovním záběru rozmetadla. Při aplikaci na TTP se pohybovala v rozmezí 41,4 až 53,4 t/ha.

Při aplikaci na ornou půdu byla hlavní odlišnost v delší dopravní vzdálenosti. Při stanovení parametrů dopravy se stejně jako v případě aplikace na TTP uvažuje cesta s nákladem na místo aplikace a cesta s vyprázdněným dopravním prostředkem zpět na místo nakládky. Jako dpravní vzdálenost je uvažována ujetá trasa z místa nakládky k místu aplikace.

Vzhledem k delší dopravní vzdálenosti je vysšší i spotřeba PHM. V porovnání s aplikací na TTP. Hmotnost dopravované suroviny na ornou půdu se pohybovala v rozmezí 4,74–6,25 t. Přepravní vzdálenost byla 4,1–4,9 km. Aplikovaná dávka při aplikaci na ornou půdu se

Z naměřených údajů je zřejmé, že doprava hraje dominantní roli při hnojení kompostem s využitím rozmetadla. Při sledovaných dopravních vzdálenostech bylo na dopravu spotřebováno asi 3/4 času (tedy práce) a více než 2/3 z celkové spotřeby motorové nafty. Při porovnání s aplikací hnoje hovoří v neprospěch kompostu nižší měrná hmotnost a s tím související nižší obsah dusíku a organické hmoty vztažený na objem hmoty. Naopak obsah draslíku a fosforu bývá vyšší v kompostech. Díky vyšší měrné hmotnosti vykazuje doprava hnoje asi o 10 % nižší měrnou spotřebu nafty.

Naopak využití kompostu jako organického hnojiva má oproti hnoji výhodu v tom, že jej lze produkovat i v místech bez živočišné výroby. Při potřebě vyšších dávek draslíku, fosforu nebo vápníku lze aplikovat na pozemky vyšší dávky při dodržení legislativních omezení (zejména nitrátové směrnice).

Dalším způsobem zefektivnění dopravy může být změna systému dopravy s využitím výkonnějších dopravních prostředků, kontejnerových systémů, meziskladů, polních hnojišť atd. Efektivita dopravy a aplikace organických hnojiv, ať už se jedná o kompost, hnůj nebo třeba digestát, bude v porovnání s minerálními hnojivy vždy horší, ale přínos pro půdu ve formě kvalitní organické hmoty je nesporný a finančně prakticky nevyčíslitelný.

(Článek vznikl v rámci řešení projektu NAZV QJ1510345 – Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v. v. i. RO0618).

Jiří Souček, Radek Pražan, Petr Plíva, Amitava Roy, Martin Dědina, VÚZT, v. v. i., Martin Dubský, VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Rostislav Pilný, Regent Plus Žlutice, spol. s r. o.

Obrázky:

Aplikace kompostu na ornou půdu

Aplikace kompostu na trvalý travní porost

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *