Nalézt shodu a využít prostředky

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a zpravodajský portál EurActiv.cz v rámci projektu Empowering Youth and Regions in the European Parliament uspořádaly v červnu 2017 v Ústí nad Labem kulatý stůl na téma Klimatická politika: Výzvy pro Ústecký kraj. Cílem bylo propojit debatu o dopadech energetické transformace na uhelné regiony, která probíhá na evropské, národní i regionální úrovni.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2017.

Vláda v lednu 2017 schválila Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, na který navazuje akční plán konkrétních opatření vytvořený nejprve pro léta 2017 a 2018 s výhledem na každoroční aktualizaci. Na evropské úrovni zároveň vzniká iniciativa pod vedením Evropské komise, která chce vytvořit stálou platformu pro dialog, operativní týmy expertů a koncepční dokument, který poskytne přehled o nástrojích a prostředcích. Červnový diskusní kulatý stůl v Ústí nad Labem na tyto aktivity přímo navazoval.

Diskuzního setkání se zúčastnil poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák (STAN, EPP) a jako hlavní řečníci vystoupili Václav Štěrba z Oddělení účinného využívání přírodních zdrojů Generálního sekretariátu Evropské komise, regionální zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj Gabriela Nekolová, poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Vladimír Vlk a člen zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Miroslav Andrt (ČSSD). Ke kulatému stolu s nimi zasedli další představitelé Ústeckého kraje a jeho obcí, zástupci firem, nevládních organizací i odborníci z akademické sféry. Podkladem pro diskusi byly tyto aktuální otázky:

– Je pro rozvoj regionu nutné, aby padlo neměnné rozhodnutí o těžbě hnědého uhlí, a v jakém časovém horizontu by se to mělo stát?

– Jak lze využít energetické a průmyslové know-how, které se v regionu nahromadilo? Nabízejí příležitost například technologie pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů? Hovoří se také o možné těžbě lithia v Krušných horách. Jak významné téma to je?

– Lze si vzít příklad z Moravskoslezského kraje, který mimo jiné pracuje na vytvoření tzv. chytrého regionu? Je to směr, kterým by se měl vydat i Ústecký kraj?

– Může rozvoj OZE a důraz na energetické úspory dlouhodobě vytvářet pracovní místa, a to i v Ústeckém kraji?

– Podle nevládních organizací pomůže ekonomickému rozvoji regionu i podpora energetické soběstačnosti obcí. Jak lze posun k takové energetické soběstačnosti podpořit?

– Jaké národní a evropské zdroje financí je možné pro transformaci regionu využít? Jak zajistit, aby v příštím rozpočtovém období EU plynulo do této oblasti dost peněz z evropských fondů?

Výstupem byla doporučení adresovaná evropským institucím, domácím politikům a státní správě i představitelům Ústeckého kraje a aktérům, kteří v regionu působí.

Během debaty se objevilo několik konkrétních postřehů k tomu, jaké aktivity by bylo možné v Ústeckém kraji rozvíjet a podporovat.

  • Těžba lithia a dalších strategicky významných surovin v Krušných horách, jejich zpracování a výroba finálních výrobků, jako jsou například baterie vhodné pro využití v elektromobilech.
  • Infrastruktura pro testování a rozvoj autonomní mobility: vybavení dálnice mezi Ústím nad Labem a Drážďany technologiemi pro autonomní řízení ve spolupráci se Svobodným státem Sasko; vybudování testovacího polygonu pro autonomní automobily v blízkosti Ústí nad Labem.
  • Vybudování terminálu na plánované trase vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďany.
  • Vybudování tunelu propojujícího městské části Ústí nad Labem s dálnicí D8 a dálniční propojení Ústí nad Labem, Děčína a Teplic.
  • Vybudování strategické průmyslové zóny v lokalitě Komořany, která po vytěžení uhlí v severních Čechách zůstane nevyužita.
  • Rozvoj drobného podnikání a tradičního sadařství, ovocnářství a vinařství, pro které lze získat podporu i ze zemědělských fondů EU.

Adéla Denková, EurActiv.cz

Obrázky:

Příležitostí pro Ústecký kraj může být i testování autonomní mobility na dálnici mezi Ústím nad Labem a Drážďany. Foto archiv/CDR.cz

Součástí vize Ústeckého kraje by měl být přechod k čistému a bezpečnému využívání energetických a přírodních zdrojů. Foto archiv/Usteckonadlani.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *