Evropa v roce 2050 klimaticky neutrální

Evropská komise koncem listopadu přijala strategickou dlouhodobou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050 – Čistá planeta pro všechny. Komise současně vyzvala Evropskou radu, Evropský parlament, výbor regionů a hospodářský a sociální výbor, aby tuto vizi podpořily.

Článek vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2018.

Strategie Čistá planeta pro všechny ukazuje, že Evropa může být klimaticky neutrální, pokud bude investovat do realistických technologických řešení, posílí postavení občanů a sladí opatření v klíčových oblastech, jako je průmyslová politika, finance či výzkum, a pokud zároveň zajistí sociální spravedlnost tak, aby přechod na tuto ekonomiku proběhl spravedlivým způsobem.

Místopředseda komise Maroš Šefčovič, odpovědný za energetickou unii, v této souvislosti upozornil: „Nemůžeme bezpečně žít na planetě, jejíž podnebí je mimo kontrolu. To však neznamená, že kvůli snižování emisí musíme obětovat živobytí Evropanů. V posledních letech jsme prokázali, že můžeme snižovat emise a zároveň prosperovat, vytvářet vysoce kvalitní pracovní místa blízko bydliště a zlepšovat kvalitu života lidí. Evropa se nutně bude i nadále proměňovat.“

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete řekl: „EU již zahájila modernizaci a transformaci, jejímž cílem je klimaticky neutrální ekonomika. A dnes toto úsilí zintenzivňujeme. Je nezbytné, aby byly splněny dlouhodobé cíle Pařížské dohody. Toho je možné dosáhnout díky technologiím: těm současným a těm, které se začnou používat v blízké budoucnosti. A je v zájmu Evropy zastavit výdaje na dovoz fosilních paliv a investovat do smysluplných zlepšení každodenního života všech Evropanů. EU podpoří ty, jež přechod na klimaticky neutrální ekonomiku zasáhne více, aby se všichni mohli připravit na adaptaci na nové požadavky, které tato ekonomika klade.“

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová připomněla: „Všechny druhy dopravy by měly přispět k dekarbonizaci našeho systému mobility. Cílem je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. To vyžaduje systémový přístup: používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi, výrazné zvýšení kapacity železniční sítě a mnohem účinnější organizaci celého dopravního systému, a to na základě digitalizace; pobídky ke změnám chování; alternativní paliva a související infrastrukturu a globální závazky.

Komisi k vytvoření strategické vize vyzvala Evropská rada v březnu 2018. Cesta ke klimaticky neutrální ekonomice vyžaduje společný postup v sedmi strategických oblastech: energetická účinnost, využívání obnovitelných zdrojů energie, čistá, bezpečná a propojená mobilita, konkurenceschopný průmysl a oběhové hospodářství, infrastruktura a propojení, bioekonomika a přírodní úložiště uhlíku a zachycování a ukládání uhlíku jako řešení zbývajících emisí.*

Red (Zdroj: Evropská komise)

Foto archiv/Raptim

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *