Bioodpad v novele zákona o odpadech

Návrh na změnu zákona o odpadech předložila vláda Poslanecké sněmovně dne 18. 12. 2019; jako tisk 676/0 jej lze projednávat ode dne 21. 4. 2020. Cílem novely je zejména vytvořit podmínky pro lepší dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, které stanoví rámcová směrnice, a zpřehlednit současnou komplikovanou úpravu nakládání s odpady.

Výtah z článku, který vychází v časopise Energie 21 č. 2/2020.
Novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by se měla změnit ustanovení týkající se ukládání odpadů na skládku, sběru odpadu, povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady atd.
Zákon o odpadech by se měl vztahovat mj. jen na ty vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které jsou určené ke spalování nebo skládkování nebo k využití v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování. Vedlejší produkty živočišného původu upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li vedlejší produkty živočišného původu využívány v kompostárnách a bioplynových stanicích, spalovány či ukládány na skládku, musí být splněny veterinární předpisy i relevantní požadavky zákona o odpadech.
Provozovatel skládky by neměl ode dne 1. 1. 2030 ukládat na skládku odpady, jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg, které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4, nebo které lze za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku účelně recyklovat. Děje se tak i na základě změn směrnice o skládkách odpadů (provedených směrnicí 2018/850/EU), vedených snahou, aby od roku 2030 již nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití (s výjimkou odpadu, u něhož skládkování vede k nejlepšímu výsledku z hlediska životního prostředí).
Další zákonné nástroje by měly přispívat ke zvyšování míry recyklace odpadů nebo alespoň jejich energetického využívání, aby byly odpady namísto skládkování energeticky využity či recyklovány. Energetické využití má podporovat samotná povinnost vytřídění odpadů a zavedení důsledného sběru biologicky rozložitelných odpadů, tedy vytvoření zdroje vstupního materiálu pro bioplynové stanice. Infrastruktura pro zpracování vytříděných bioodpadů by se měla rozvíjet.
Aby obce splnily třídící cíle pro komunální odpad (60 %, 65 % a 70 % pro roky 2025, 2030, 2035), budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud, přičemž bioodpady by měly tvořit podstatnou část tohoto navýšení. Bude třeba vytřídit také bioodpad s obsahem živočišných složek, který je vhodný zejména ke zpracování v bioplynových stanicích, což by mělo přispívat k plnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví by měly stanovit seznam biologicky rozložitelných odpadů, způsoby biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů, způsob a kritéria hodnocení a četnost a metody vzorkování výstupů ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů další parametry.
V malých zařízeních (v nichž se zpracovává biologicky rozložitelný odpad pro jednu zakládku v množství max. 20 tun, ročně max. 150 tun) mohou být biologicky rozložitelné odpady upraveny a využity, jsou-li splněny technické a technologické požadavky a požadavky na kvalitu vstupujících odpadů. Malé zařízení lze provozovat jen na základě a v souladu se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž součástí tohoto souhlasu musí být provozní řád.
Důvodem k úpravě pro malá zařízení je zejména částečné vyloučení vedlejších živočišných produktů z působnosti zákona o odpadech. Jelikož jsou biologicky rozložitelné odpady důležitým zdrojem organické hmoty pro půdu, jejich zpracování v kompostárně nebo bioplynové stanici by mělo mít přednost před jinými způsoby nakládání s nimi. Kvalitní výstupy z těchto zařízení by měly být používány na zemědělské půdě a měly by být bezpečné z hlediska lidského zdraví a životního prostředí.
JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.
Zdroj: Sněmovní tisk 676. Vl.n.z.o odpadech – EU. Stav projednávání ke dni: 23. února 2020.
Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=676
Obrázky:
Cílem novely je podpora využití odpadů před skládkováním. Foto Jiří Trnavský
Obce budou muset zajistit vytřídění většího množství složek komunálních odpadů. Foto Jan Kroupa
Biologicky rozložitelné odpady se mohou zpracovat také kompostováním. Foto archiv/VÚZT Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *