Agrofotovoltaika z pohledu legislativy

Agrofotovoltaikou, popř. agro-fotovoltaikou, agrovoltaikou, agri-fotovoltaikou, AgriPV nebo APV se rozumí „využití půdy pro zemědělskou činnost a zároveň k instalaci fotovoltaických modulů na vysokých či svislých konstrukcích bez omezení zemědělské produkce, příp. za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci (za předpokladu vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF“). Podmínky pro agrofotovoltaiku upravují různé právní předpisy. Některé z nich jsou nyní ve fázi legislativních změn, což může agrofotovoltaice pomoci se prosadit.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 3/2021.

Podnikání v elektroenergetice upravuje energetický zákon. Podmínky poskytování dotací při hospodaření na zemědělské půdě obsahuje zákon o zemědělství a jeho prováděcí předpisy. Většina pravidel odráží současné intenzivní monokulturní hospodaření na zemědělských pozemcích a komplikuje snahy o zlepšení stavu zemědělské půdy i situaci osob na ní hospodařících.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmiňuje podnikání v energetických odvětvích na území ČR licencí udělenou ERÚ. S velikostí FVE se zvyšují i nároky na její provoz.

Zemědělské pozemky, mezi něž patří mj. orná půda a trvalé travní porosty, jsou chráněny právními předpisy upravujícími nejen ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF), ale i evidenci v katastru nemovitostí, územní plánování, stavební řízení atd. Umístění fotovoltaických panelů může ovlivnit krajinný ráz chráněný zákonem na ochranu přírody a krajiny.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze ZPF, s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba (umístění panelů mezi tyto výjimky nepatří). Podle odst. 4 tohoto ustanovení jsou vlastníci, nebo jiné osoby oprávněné užívat zemědělskou půdu, povinni udržovat ji v souladu s charakteristikou druhu pozemku (podle katastrálních předpisů).

Evidence pozemků v katastru nemovitostí je součástí jejich ochrany. V souladu se stavebním zákonem možnosti využívání pozemků pouze k jednomu účelu s sebou nesou v případě změny jejich druhu, popř. změny způsobu využívání, povinnost vést územní řízení za účelem vydání rozhodnutí o změně využití území. FVE jsou považovány za stavby, s čímž souvisí potřeba souladu s územním plánem (nebo jeho změna), územní řízení k vydání rozhodnutí o umístění stavby, dále stavební řízení, a před zahájením provozu i získání kolaudačního souhlasu.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanoví základní pravidla pro evidenci využití půdy, která slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádostech o dotace, ke kontrolám plnění podmínek jejich poskytnutí atd. Ustanovení § 3a odst. 12 tohoto zákona neumožňuje dvojí ekonomické využití půdního bloku (může se na něm pěstovat jen jedna kultura, případně se na něm může nacházet neprodukční prvek).

Podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů stanoví nařízení č. 307/2014 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), které uvádí v ustanovení § 3 druhy zemědělských kultur, a v ustanovení § 4 druhy objektů v evidenci objektů. Trvalé objekty (stavby nebo jiná zařízení se stavebními prvky pevně spojené se zemí) i jiné objekty v této evidenci mohou sloužit pouze pro chov zvířat.

Agrofotovoltaika není podpořena podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí; podporována je pouze elektřina vyrobená v jedné takové výrobně elektřiny.

V současné době se projednávají změny stavebního zákona, které by měly zjednodušit a zrychlit relevantní procesy. Od těchto změn si někteří slibují otevření cesty k agrofotovoltaice. Samotná změna tohoto zákona však nestačí; bylo by třeba změnit nejen další předpisy, ale zejména přístup ke kombinovanému využívání zemědělských pozemků s pozitivním vlivem na půdu.

Agrofotovoltaika může přispět k ochraně půdy před větrnou erozí a nadměrným vysušováním. Podle zkušeností je na jaře a v létě teplota půdy nižší než na srovnatelných pozemcích bez fotovoltaických panelů, ale teplota vzduchu se nemění. V horkých a suchých létech je půda vlhčí a pěstované plodiny vyšší, zatímco v zimních měsících je vlhkost půdy nižší.

Případné uvolnění podmínek pro dvojí hospodářské využívání zemědělské půdy by se nemělo vztahovat jen na agrofotovoltaiku, ale i na další kombinace s pozitivním efektem. Bylo by absurdní umožnit na zemědělské půdě umisťovat fotovoltaické „aleje“, a přitom zachovat omezující podmínky pro „stavby“ alejí přírodních, či pro další způsoby souběžného využívání zemědělských pozemků, které půdě prospívají a byly by přirozeným (a historicky osvědčeným) doplňkem hospodaření na ní.*

JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.

Obrázky:

Podle podmínek Modernizačního fondu ČR by zemědělská půda mohla být současně využívaná k umístění fotovoltaiky i pěstování plodin či pastvu. Foto archiv/Energie 21

V mnoha vyspělých zemích se již běžně hospodaří i mezi svisle umístěnými panely. Foto archiv/Net2Sun

Komentáře ke článku 1

  • Ivanka082

    Ani mně se nechce věřit, že si lidé ještě nezvykli na tu fotovoltaiku. Přijde mi naprosto zbytečné platit peníze za uhlí a plyn, když máme možnost nasávat energii přímo ze Sluníčka. Nic nás to nestojí a žijeme zeleně. Na stavbu budete potřebovat jen sítě na stavby, nějaké šikovné montéry a hodně sluníčka na zahřátí. Je to tak snadné. https://www.agrotex.cz/katalog/dle-ucelu/pro-stavby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *